filmowy poradnik Damy Radę

profil szkoły na FB

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie zgodnie z podstawą programową

Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej.

Zdający zdał egzamin zawodowy jeżeli uzyskał:

  • z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
  • z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wyniki egzaminu zawodowego ustala i ogłasza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Informacje o egzaminie zawodowym znajdują się w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Po zdaniu obu części egzaminu absolwent otrzymuje:

  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny
  • suplement w języku polskim i angielskim

Dodatkowe informacje o egzaminie można znaleźć na stronach:
www.oke.gda.pl
www.cke.edu.pl