filmowy poradnik Damy Radę

profil szkoły na FB

Ważne Informacje

Opiekun medyczny

Czerwiec 11, 2014

Home care

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
Opiekun medyczny to osoba zaufania publicznego, nabywa zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole. Charakteryzuje się  empatią, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem. Opiekun medyczny pracując z osobą chorą i niesamodzielną ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

5

Opiekun medyczny kwalifikacje zawodowe otrzymuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • Konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

A w szczególności:6

 • Planuje i organizuje czynności higieniczne i pielęgnacyjne z uwzględnieniem stanu osoby chorej i niesamodzielnej,
 • ocenia stan higieniczny chorego,
 • określa wskazania , przeciwwskazania i niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem czynności higienicznych  i pielęgnacyjnych,
 • wykonuje słanie łóżka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną ,
 • wykonuje toaletę całego ciała osobie chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej,
 • wykonuje mycie głowy osoby chorej i niesamodzielnej leżącej w łóżku i zakłada czepiec przeciwwszawiczy,
 • wykonuje zmianę bielizny osobistej i pościelowej ,
 • wykonuje zmianę pieluchomajtek i innych środków absorbcyjnych oraz pomaga w czynnościach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej,
 • wykonuje zmianę cewnika zewnętrznego , worka stomijnego i worka na mocz osobie chorej,
 • wykonuje zabiegi przeciwzapalne i kąpiele lecznicze osobie chorej i niesamodzielnej na zlecenie lekarza lub pielęgniarki,
 • pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza,
 • stosuje profilaktykę i pielęgnację przeciwodleżynową u osoby chorej i niesamodzielne,j
 • zapewnia osobie chorej i niesamodzielnej wygodne i bezpieczne ułożenie w łóżku,
 • pomaga przy zmianie pozycji , wstawaniu i przemieszczaniu się osoby chorej i niesamodzielnej,
 • wykonuje czynności usprawniające ruchowo osobę chorą i niesamodzielną,
 • karmi osobę chorą i niesamodzielną lub pomaga przy jej karmieniu,
 • zapewnia bezpieczeństwo i intymność podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej,
 • przekazuje pielęgniarce informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej 8i niesamodzielnej,
 • przestrzega procedur postępowania z brudną bielizną i zużytym sprzętem,
 • stosuje przepisy prawa dotyczące praw pacjenta,
 • przeprowadza edukację w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych,
 • posługuje się sprzętem , przyborami materiałami i środkami zgodnie z ich przeznaczeniem ,
 • planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań,
 • potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania,
 • aktywizuje osobę chorą i niesamodzielną i organizuje jej czas wolny,
 • współpracuje z zespołem terapeutycznym na rzecz osoby chorej i niesamodzielnej.

PODSTAWA PROGRAMOWA

PROGRAM NAUCZANIA